PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.663-665.13102010663-6651310-1313Structure and Piezoelectric Properties of (1-X)K0.49Na0.51NbO3-XLiTaO3 Lead-Free PiezoceramicsYue Ming Li, Liang Jiang, Zhong Yang Shen, Run Hua Liao, Zhu Mei Wanghttps://www.scientific.net/MSF.663-665.1310.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.230-232.122011230-23212-15Piezoelectric and Electrical Properties of Lead-Free (Na0.5K0.5)NbO3- Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3 CeramicsChun Huy Wanghttps://www.scientific.net/AMR.230-232.12.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.966.820199668-13Crystal Structure and Electrical Properties of (1-x) (Ba0.85Sr0.15)TiO3 - x(K0.5Na0.5)NbO3 SystemUmi Nuraini, Yhuanita Nurul Kaukaba, Mashuri, Suasmorohttps://www.scientific.net/MSF.966.8.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.211-212.1522011211-212152-155Dielectric and Piezoelectric Properties of Lead-Free (Na0.5K0.5)NbO3- Bi0.5(Na0.85K0.15)0.5TiO3 CeramicsChun Huy Wanghttps://www.scientific.net/AMR.211-212.152.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.634-638.23452013634-6382345-2348Dielectric, Piezoelectric and Ferroelectric Properties of (1-x)K0.5Na0.5NbO3–xBiGaO3 Lead-Free CeramicsHong Mei Zhang, Shao Bo Qu, Jing Bo Zhao, Hong Liang Duhttps://www.scientific.net/AMR.634-638.2345.pdf
Applied Mechanics and Materials10.4028/www.scientific.net/amm.377.1612013377161-165Dielectric, Piezoelectric, Pyroelectric Properties and Polymorphic Phase Transition of 0.95 (KXNa1-X) NbO3-0.05LiSbO3 Lead-Free Ferroelectric CeramicsYang Yang Zhang, Jin Ping Zhang, Er Ping Wang, Sheng Lin Jiang, Lin Luhttps://www.scientific.net/AMM.377.161.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.602-603.8262014602-603826-829The Preparation and Properties of (Na0.5+xK0.5-2xLix)NbO3 Lead-Free Piezoelectric CeramicsHong Yun Ma, Yan Gai Liu, Jin Qiu Zhao, Zhao Hui Huang, Ming Hao Fanghttps://www.scientific.net/KEM.602-603.826.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.531-532.6322012531-532632-635Microstructure and Piezoelectric Properties of (0.996-x) K0.5Na0.5NbO3 - 0.004 BiFeO3 - x LiSbO3 CeramicsMin Hong Jiang, Xin Yu Liu, Guo Hua Chen, Jia Feng Ma, Gui Sheng Zhu, Ji Wen Xuhttps://www.scientific.net/KEM.531-532.632.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.716.1132013716113-118Effect of Na2CO3 Addition on the Piezoelectric and Dielectric Properties of Lead-Free (Na0.5K0.5)NbO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3 CeramicsChun Huy Wanghttps://www.scientific.net/AMR.716.113.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.336-338.2242007336-338224-227Na1-xKxNbO3 (x=0.2~0.8) Lead-Free Piezoelectric Ceramics Prepared by Spark Plasma SinteringKe Wang, Bo Ping Zhang, Jing Feng Li, Hong Jin Liuhttps://www.scientific.net/KEM.336-338.224.pdf