PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
MRS Proceedings10.1557/proc-360-1271994360Dielectric, Pyroelectric, and Thermal Properties of Solid Solutions of Ba (Ti,Zr)O3,Ba(Ti,Hf)03, Ba(Ti,Sn) 03 and (Ba,Nd)TiO3K. K. Debhttps://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S1946427400356548
Journal of the American Ceramic Society10.1111/jace.161112018Phenomenological modeling of phase transitions and electrocaloric effect in Ba(Zr 0.2 Ti 0.8 )O 3 ‐(Ba 0.7 Ca 0.3 )TiO 3Bingfeng Du, Wenhui Mahttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjace.16111, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jace.16111, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/jace.16111, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jace.16111
physica status solidi (a)10.1002/pssa.201000081201120851127-1131Dielectric and pyroelectric properties of poled Ba0.6 Sr0.3 Ca0.1 TiO3 ceramicsSheng Cao, Chaoliang Mao, Chunhua Yao, Wei Liu, Kui Li, Fei Cao, Xianlin Dong, Genshui Wanghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201000081, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201000081, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/pssa.201000081/fullpdf
ECS Transactions10.1149/10701.9339ecst202210719339-9349Sintering Temperature Driven Structural, Dielectric, Ferroelectric, and Piezoelectric Properties of 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Lead-Free CompositesSarita Sharma, Jyoti Shah, Ravinser Kumar Kotnala, Nainjeet Singh Negihttps://iopscience.iop.org/article/10.1149/10701.9339ecst, https://iopscience.iop.org/article/10.1149/10701.9339ecst/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.1149/10701.9339ecst/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.1149/10701.9339ecst/pdf
Journal of the American Ceramic Society10.1111/jace.12633201396123701-3703Dielectric Properties of Ba0.8 Ca0.2 TiO3 -Bi(Mg0.5 ,Ti0.5 )O3 -NaNbO3 CeramicsAurang Zeb, Steven J. Milnehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjace.12633, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjace.12633, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/jace.12633/fullpdf
Energy Technology10.1002/ente.2016007132017581423-1428Enhanced Energy Storage using Ba(Zr0.2 Ti0.8 )O3 -0.15(Ba0.7 Ca0.3 )TiO3 Ceramics with BaO-SrO-TiO2 -Al2 O3 -SiO2 -BaF2 Glass AdditionWenfeng Liu, Weiwei Ping, Shengtao Lihttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fente.201600713, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fente.201600713, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ente.201600713
International Journal of Applied Ceramic Technology10.1111/j.1744-7402.2009.02379.x200966692-701Influence of SiO2Addition on the Dielectric Properties and Microstructure of (Ba0.96Ca0.04)(Ti0.85Zr0.15)O3CeramicsYing-Chieh Lee, Chia-Wei Lin, Wei-Hua Lu, Wen-Jauh Chen, Wen-Hsi Leehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1744-7402.2009.02379.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1744-7402.2009.02379.x/fullpdf
EPL (Europhysics Letters)10.1209/0295-5075/128/470022020128447002Probing diffusive phase transition in Ba(Ti0.80 Zr0.20)O3-0.5(Ba0.70 Ca0.30)TiO3 nanofibers by temperature-dependent piezoelectric force microscopyJunxi Yu, Mingkai Tang, Bi Fu, Yong Su, Gaokuo Zhong, Yun Ou, Boyuan Huang, Liyu Wei, XiangLi Zhong, Jinbin Wang, Shuhong Xiehttps://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/128/47002/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/128/47002, https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/128/47002/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/128/47002
MRS Proceedings10.1557/proc-716-b2.82002716Dielectric and Room Temperature Tunable Properties of Mg-Doped Ba 0.96 Ca 0.04 Ti 0.84Zr 0.16 O3 Thin Films on Pt/MgOT.S. Kalkur, Woo-Chul Yi, Elliott Philofsky, Lee Kammerdinerhttps://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S194642740012473X
physica status solidi (a)10.1002/pssa.20122856520122103533-537Synthesis and characterization of sol-gel derived Ba0.85 Ca0.15 Ti0.9 Zr0.1 O3x CuO ceramicsJun Li, Xiaojian Sun, XiaoShan Zhang, Qiang Chen, ZhiHang Peng, Ping Yuhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201228565, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201228565, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/pssa.201228565/fullpdf