PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
physica status solidi (a)10.1002/pssa.2012282542012209122610-2614Effects of MnO2 doping on structure, dielectric and piezoelectric properties of 0.825NaNbO3 -0.175Ba0.6 (Bi0.5 K0.5 )0.4 TiO3 lead-free ceramicsXiming Fan, Dunmin Lin, Qiaoji Zheng, Hailing Sun, Yang Wan, Xiaochun Wu, Lang Wuhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201228254, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201228254, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/pssa.201228254/fullpdf
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control10.1109/tuffc.2009.11212009565897-905Dielectric, piezoelectric, and ferroelectric properties of MnCO3-added 74(Bi1/2Na}1/2) TiO3-20.8(Bi1/2K1/2)TiO3-5.2BaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics Hanchen Hu, Mankang Zhu, Yudong Hou, Hui Yanhttp://xplorestaging.ieee.org/ielx5/58/4976266/04976274.pdf?arnumber=4976274
Journal of the American Ceramic Society10.1111/j.1551-2916.2009.03535.x20109341108-1113Piezoelectric and Ferroelectric Properties of Li-Doped (Bi0.5Na0.5)TiO3-(Bi0.5K0.5)TiO3-BaTiO3Lead-Free Piezoelectric CeramicsYe-Jing Dai, Shujun Zhang, Thomas R. Shrout, Xiao-Wen Zhanghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1551-2916.2009.03535.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1551-2916.2009.03535.x/fullpdf
physica status solidi (a)10.1002/pssa.20092519220092071199-202Dielectric and piezoelectric properties of (Bi0.9 Li0.10 )(Sc0.90 Ta0.10 )O3 PbTiO3 high-temperature relaxor piezoelectric ceramicsYi Zhao, Yihang Jiang, Jianguo Zhuhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.200925192, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.200925192, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/pssa.200925192/fullpdf
Japanese Journal of Applied Physics10.35848/1347-4065/ac3b22202261SBSB1044Effects of B2O3 doping on the dielectric and piezoelectric properties of (K,Na,Li)NbO3–BaZrO3–(Bi,Na)TiO3 ceramicsNan Wei, Tomoaki Karaki, Tadashi Fujiihttps://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3b22, https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3b22/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3b22, https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3b22/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3b22/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3b22/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3b22/pdf, https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3b22/pdf
Journal of the American Ceramic Society10.1111/jace.12633201396123701-3703Dielectric Properties of Ba0.8 Ca0.2 TiO3 -Bi(Mg0.5 ,Ti0.5 )O3 -NaNbO3 CeramicsAurang Zeb, Steven J. Milnehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjace.12633, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjace.12633, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/jace.12633/fullpdf
physica status solidi (a)10.1002/pssa.200925009200920671616-1619Microstructure and piezoelectric properties of Li-doped Bi0.5 (Na0.825 K0.175 )0.5 TiO3 piezoelectric ceramicsXiaoming Chen, Yunwen Liao, Lijun Mao, Yilan Deng, Huaiping Wang, Qiang Chen, Jiliang Zhu, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Guangliang Xuhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.200925009, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.200925009, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/pssa.200925009/fullpdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.336-338.542007336-33854-57Piezoelectric and Dielectric Properties of (Bi<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>)TiO3- (Bi<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub>-BaTiO<sub>3</sub> Lead-Free Piezoelectric CeramicsZhi Wu Chen, Zhen Ya Luhttps://www.scientific.net/KEM.336-338.54.pdf
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control10.1109/tuffc.2007.3362007545910-917Piezoelectric properties in (K0.5Bi0.5)TiO 3-(Na0.5Bi0.5)TiO3-BaTiO 3 lead-free ceramicsShujun Zhang, Thomas R. Shrout, Hajime Nagata, Yuji Hiruma, Tadashi Takenakahttp://xplorestaging.ieee.org/ielx5/58/4225291/04225302.pdf?arnumber=4225302
physica status solidi (a)10.1002/pssa.20112726820112093505-511Structure and electrical properties of (Bi0.5 Na0.5 )1-x -y -z (Bi0.5 K0.5 ) x Ba y (Bi0.5 Li0.5 ) z TiO3 lead-free piezoelectric ceramicsDunmin Lin, Qiaoji Zheng, Xiaochun Wu, Ximing Fan, Hailing Sun, Lang Wu, Chenggang Xuhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201127268, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201127268, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/pssa.201127268/fullpdf