PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Materials Research10.1557/jmr.2010.0309201025122380-2383Effect of BaCu(B2O5) on the sintering temperature and microwave dielectric properties of Ba(Nd0.8Bi0.2)2Ti4O12 ceramicsYi Zeng, Hong Wang, Huanfu Zhouhttps://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0884291400035913
physica status solidi (a)10.1002/pssa.2017009382018215131700938Investigation of Low-Temperature Sintering Mechanism on BaONd2 O3 TiO2 Dielectric Ceramics with Li2 OB2 O3 -SiO2 and BaOZnOB2 O3 GlassesYawei Chen, Shuren Zhang, Enzhu Li, Mengying Zou, Shuxin Duanhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpssa.201700938, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/pssa.201700938/fullpdf
Journal of Materials Research10.1557/jmr.1999.021119991441576-1580Perovskite NdTiO3 in Sr- and Ca-doped BaO–Nd2O3–TiO2 Microwave Dielectric CeramicsR. Ubic, I. M. Reaney, W. E. Leehttps://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S088429140004913X
International Journal of Applied Ceramic Technology10.1111/ijac.12228201412E55-E63Effect of Excess Li+on Microwave Dielectric Properties of Ca0.16Sr0.04Li0.4Nd0.4TiO3CeramicsChanglai Yuan, Guohua Chen, Changrong Zhou, Yun Yang, Fuwei Penghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fijac.12228
Materials Research Express10.1088/2053-1591/aab4dc201853034006Effects of TiO2addition on microwave dielectric properties of Li2MgSiO4ceramicsAleena Rose, B Masin, H Sreemoolanadhan, K Ashok, T Vijayakumarhttp://stacks.iop.org/2053-1591/5/i=3/a=034006?key=crossref.66ab2c1d4e6bb62751ee7d40e584c30b, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aab4dc/pdf, http://stacks.iop.org/2053-1591/5/i=3/a=034006/pdf, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aab4dc, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aab4dc/pdf, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aab4dc/pdf, http://stacks.iop.org/2053-1591/5/i=3/a=034006/pdf, http://stacks.iop.org/2053-1591/5/i=3/a=034006?key=crossref.66ab2c1d4e6bb62751ee7d40e584c30b
Journal of the American Ceramic Society10.1111/j.1551-2916.2009.03226.x200992102319-2322Microwave Dielectric Properties and Low-Temperature Sintering of Ba0.60Sr0.40TiO3CeramicsHaitao Jiang, Jiwei Zhai, Jingji Zhang, Xi Yaohttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1551-2916.2009.03226.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1551-2916.2009.03226.x/fullpdf
International Journal of Applied Ceramic Technology10.1111/j.1744-7402.2012.02793.x2012105857-865Low-Temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of ZnNb2O6-TiO2Ceramics with BaCu(B2O5) AdditionsMei Guo, Gang Dou, Shuping Gong, Dongxiang Zhouhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1744-7402.2012.02793.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1744-7402.2012.02793.x/fullpdf
Chinese Physics B10.1088/1674-1056/22/8/0878012013228087801The low-temperature sintering and microwave dielectric properties of (Zn0.7Mg0.3)TiO3ceramics with H3BO3Guo-Ce Shen, Hua Su, Huai-Wu Zhang, Yu-Lan Jing, Xiao-Li Tanghttp://stacks.iop.org/1674-1056/22/i=8/a=087801/pdf, http://stacks.iop.org/1674-1056/22/i=8/a=087801?key=crossref.f5626076c47e30a1224531b6c70f7c49, http://stacks.iop.org/1674-1056/22/i=8/a=087801/pdf, http://stacks.iop.org/1674-1056/22/i=8/a=087801/pdf, http://stacks.iop.org/1674-1056/22/i=8/a=087801?key=crossref.f5626076c47e30a1224531b6c70f7c49
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.412.2802011412280-284Low Temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of Ba<sub>4</sub>Nd<sub>9.33</sub>Ti<sub>18</sub>O<sub>54</sub> Ceramics Doped with Crystallizable GlassRu Zhong Zuo, Yang Lv, Yang Wu, Zhen Xing Yuehttps://www.scientific.net/AMR.412.280.pdf
Journal of the American Ceramic Society10.1111/j.1151-2916.2003.tb03441.x20038671159-1161Compositional Dependence of Microwave Dielectric Properties in (1 −x)(Na1/2Nd1/2)TiO3xNd(Mg1/2Ti1/2)O3CeramicsJae Beom Kim, Ki Hyun Yoon, Yong S. Chohttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1151-2916.2003.tb03441.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1151-2916.2003.tb03441.x/fullpdf