Study on preparation of inorganic binder stabilized material with large dosage of phosphogypsum
Qiqi Sun, Liangjing Tao, Xin Li, Wei Xu, Shuo Yao, Jinpeng Li, Qifang Ren, Yue’e Chen, Chunshan Xu, Zilong Wu, Yuelei Zhu, Yi Ding, Won-Chun Oh
J. Korean Ceram. Soc. 2023;60(6):883-895.   Published online 2023 Apr 17     DOI: https://doi.org/10.1007/s43207-023-00299-0
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Research on crystalline admixtures for low carbon buildings based on the self-healing properties of concrete
Yi Ding, Zilong Wu, Qinglin Huang, Qian Wang, Qifang Ren, Zuhua Zhang, Jun Zhang, Kai Huang
Construction and Building Materials.2023; 409: 133932.     CrossRef