Novel NiCo2Se4/Mn0.5Cd0.5S photocatalyst for visible light-driven hydrogen evolution
Chao Liu, Feng-Jun Zhang, Ying-Rui Wang, Wen-Jie Xie, Jie Ma, Won-Chun Oh
J. Korean Ceram. Soc. 2023;60(4):637-645.   Published online 2022 Jul 19     DOI: https://doi.org/10.1007/s43207-022-00229-6
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Synthesis of novel ZnIn0.2Ga1.8O4/CaIn2S4 composite material with S-scheme heterojunction for efficient photocatalytic degradation of organic pollutants and hydrogen evolution
Yupeng Shi, Zisheng Guan, Changchun Chen, Xinhui Zhu, Jianhai Wang, Yifeng Wang, Lin Pan, Yaru Ni
FlatChem.2024; 43: 100595.     CrossRef