Microwave absorption and photocatalytic activity of MgxZn1−x ferrite/diatomite composites
Wanmi Guo, Sulei Wang, Qifang Ren, Zhen Jin, Yi Ding, Chunyu Xiong, Jinpeng Li, Jing Chen, Yuelei Zhu, Won-Chun Oh
J. Korean Ceram. Soc. 2022;59(2):252-262.   Published online 2022 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.1007/s43207-021-00159-9
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Design and preparation of an epoxy resin matrix composite structure with broadband wave-absorbing properties
Hui Zhao, Zhenghou Zhu, Yuhua Xu, Zaiyu Wang, Jia Zhou
Results in Physics.2024; 57: 107353.     CrossRef
Magnetic and absorption properties in hundreds of megahertz band for a FeSi@SiO2 composite with brick stacking structure and crystallographic orientation
Zhibiao Xu, Chang Liu, Ke Wang, Jinghao Cui, Chenhu Zhang, Donglin He, Ying Wang, Tao Wang
Journal of Magnetism and Magnetic Materials.2023; 570: 170491.     CrossRef
MnFe2O4/ZnO/diatomite composites with electromagnetic wave absorption and antibacterial bifunctions
Wanmi Guo, Haitao Zhu, Qifang Ren, Shaohua Chen, Yi Ding, Chunyu Xiong, Jing Chen, Xinyu Jia
Solid State Sciences.2023; 138: 107152.     CrossRef
MnFe2O4/ rGO/Diatomite composites with excellent wideband electromagnetic microwave absorption
Qingyu Li, Wanmi Guo, Xiaotian Kong, Jiale Xu, Chunshan Xu, Yue'e Chen, Jing Chen, Xinyu Jia, Yi Ding
Journal of Alloys and Compounds.2023; 941: 168851.     CrossRef
Laser-Shock-DrivenIn SituEvolution of Atomic Defect and Piezoelectricity in Graphitic Carbon Nitride for the Ionization in Mass Spectrometry
Moon-Ju Kim, Joo-Yoon Noh, Tae Gyeong Yun, Min-Jung Kang, Dong Hee Son, Jae-Chul Pyun
ACS Nano.2022; 16(11): 18284.     CrossRef
Microwave Absorption of α-Fe2O3@diatomite Composites
Chenzhi Zhang, Dashuang Wang, Lichao Dong, Kailin Li, Yifan Zhang, Pingan Yang, Shuang Yi, Xingjian Dai, Changqing Yin, Zhilan Du, Xinfang Zhang, Quan Zhou, Zhiyu Yi, Jinsong Rao, Yuxin Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(16): 9362.     CrossRef
Enhanced photocatalytic activity of CuxNi1−xFe2O4 -rGO composite
Philips O. Agboola, Imran Shakir
Journal of the Korean Ceramic Society.2022; 59(5): 686.     CrossRef