Hot Filament Chemical Vapor Deposition of Crystalline Boron Films
Gerardo Soto
J. Korean Ceram. Soc. 2019;56(3):269-276.   Published online 2019 May 23     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2019.56.3.04
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Room‐Temperature Metal‐Catalyzed Ultrafast Gasification of Ultrathin Boron Flakes
Shizhuo Liu, PeiChi Liao, Wei Wei, Erxun Han, Yunkun Wang, Huifeng Tian, Ruijie Li, Jiaqi Pan, Chi Zhang, Hao Li, Yifei Li, Zhixin Yao, Zhenjiang Li, Lina Yang Zhang, Zhiyun Li, Rong Huang, Yunan Gao, Junjie Guo, Ji Chen, Yi Cui, Lei Liu
Advanced Functional Materials.2023;[Epub]     CrossRef
Review of manufacturing technologies for coated accident tolerant fuel cladding
Jaehwan Ko, Jong Woo Kim, Hyeong Woo Min, Yonghee Kim, Young Soo Yoon
Journal of Nuclear Materials.2022; 561: 153562.     CrossRef
Correlation between Boron–Silicon Bonding Coordination, Oxygen Complexes and Electrical Properties for n-Type c-Si Solar Cell Applications
Cheolmin Park, Gyeongbae Shim, Nagarajan Balaji, Jinjoo Park, Junsin Yi
Energies.2020; 13(12): 3057.     CrossRef