Modeling, Preparation, and Elemental Doping of Li7La3Zr2O12 Garnet-Type Solid Electrolytes: A Review
Shiyu Cao, Shangbin Song, Xing Xiang, Qing Hu, Chi Zhang, Ziwen Xia, Yinghui Xu, Wenping Zha, Junyang Li, Paulina Mercedes Gonzale, Young-Hwan Han, Fei Chen
J. Korean Ceram. Soc. 2019;56(2):111-129.   Published online 2019 Mar 26     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2019.56.2.01
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Preparation of lithium-doped NaV6O15 thin film cathodes with high cycling performance in SIBs
Hai Yan Xu, Jun Hai Ruan, Fang Lin Liu, Dong Cai Li, Feng Jun Zhang, Ai Guo Wang, Dao Sheng Sun, Won-Chun Oh
Journal of the Korean Ceramic Society.2022; 59(3): 289.     CrossRef
Roles of metal element substitutions from the bimetallic solid state electrolytes in lithium batteries
Wen Yu, Nanping Deng, Lin Tang, Kewei Cheng, Bowen Cheng, Weimin Kang
Particuology.2022; 65: 51.     CrossRef
The transcendental role of lithium zirconates in the development of modern energy technologies
Nicolás Gabriel Orsetti, Martina Gamba, Sofía Gómez, Juan Pablo Yasnó, Gustavo Suárez
Ceramics International.2022; 48(7): 8930.     CrossRef
Lithium phosphorus oxynitride thin films for rechargeable lithium batteries: Applications from thin-film batteries as micro batteries to surface modification for large-scale batteries
Jaehwan Ko, Young Soo Yoon
Ceramics International.2022; 48(8): 10372.     CrossRef
Modeling the effect of electrolyte microstructure on conductivity and solid-state Li-ion battery performance
Maya Horii, Rebecca J. Christianson, Heena Mutha, John Christopher Bachman
Journal of Power Sources.2022; 528: 231177.     CrossRef
Ionic conductivity and ion transport mechanisms of solid‐state lithium‐ion battery electrolytes: A review
Hui Yang, Nianqiang Wu
Energy Science & Engineering.2022; 10(5): 1643.     CrossRef
Achieving enhanced densification and superior ionic conductivity of garnet electrolytes via a co-doping strategy coupled with pressureless sintering
Xin Song, Tianhang Zhang, Timothy D. Christopher, Yong Guo, Saifang Huang, Yangai Liu, Tilo Söhnel, Peng Cao
Journal of the European Ceramic Society.2022;[Epub]     CrossRef
Tri-Doping of Sol–Gel Synthesized Garnet-Type Oxide Solid-State Electrolyte
Minji Kim, Gwanhyeon Kim, Heechul Lee
Micromachines.2021; 12(2): 134.     CrossRef
B2O3-Doped LATP Glass-Ceramics Studied by X-ray Diffractometry and MAS NMR Spectroscopy Methods
Wioleta Ślubowska, Lionel Montagne, Olivier Lafon, François Méar, Konrad Kwatek
Nanomaterials.2021; 11(2): 390.     CrossRef
Y and Sb co-doped Li7La3Zr2O12 electrolyte for all solid-state lithium batteries
Zhenzhu Cao, Yue Li, Jingyao Su, Jiajia Zhao, Yuan Li, Shuang Yan, Qiang Liu, Tufeng He, Hong Zhang, Guo-Rong Li
Ionics.2021; 27(5): 1861.     CrossRef
All-Solid-State Lithium-Ion Batteries with Oxide/Sulfide Composite Electrolytes
Young Seon Park, Jae Min Lee, Eun Jeong Yi, Ji-Woong Moon, Haejin Hwang
Materials.2021; 14(8): 1998.     CrossRef
Garnet-Based Solid-State Li Batteries: From Materials Design to Battery Architecture
Sara Abouali, Chae-Ho Yim, Ali Merati, Yaser Abu-Lebdeh, Venkataraman Thangadurai
ACS Energy Letters.2021; 6(5): 1920.     CrossRef
Crystal Structure and Preparation of Li7La3Zr2O12 (LLZO) Solid-State Electrolyte and Doping Impacts on the Conductivity: An Overview
Md Mozammal Raju, Fadhilah Altayran, Michael Johnson, Danling Wang, Qifeng Zhang
Electrochem.2021; 2(3): 390.     CrossRef
Practical development and challenges of garnet-structured Li7La3Zr2O12 electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries: A review
Zao-hong Zhang, Tao Wei, Jia-hao Lu, Qi-ming Xiong, Yue-han Ji, Zong-yuan Zhu, Liu-ting Zhang
International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials.2021; 28(10): 1565.     CrossRef
Energy materials for energy conversion and storage: focus on research conducted in Korea
In Yea Kim, Jaehwan Ko, Tae-Young Ahn, Hae-Won Cheong, Young Soo Yoon
Journal of the Korean Ceramic Society.2021; 58(6): 645.     CrossRef
Freestanding Trilayer Hybrid Solid Electrolyte with Electrospun Interconnected Al-LLZO Nanofibers for Solid-State Lithium-Metal Batteries
Tadesu Hailu Mengesha, Shimelis Lemma Beshahwured, She-Huang Wu, Yi-Shiuan Wu, Rajan Jose, Shingjiang Jessie Lue, Chun-Chen Yang
ACS Applied Energy Materials.2021; 4(12): 14554.     CrossRef
The Role of Interlayer Chemistry in Li‐Metal Growth through a Garnet‐Type Solid Electrolyte
Sewon Kim, Changhoon Jung, Hyunseok Kim, Karen E. Thomas‐Alyea, Gabin Yoon, Byunghoon Kim, Michael E. Badding, Zhen Song, JaeMyung Chang, Jusik Kim, Dongmin Im, Kisuk Kang
Advanced Energy Materials.2020; 10(12): 1903993.     CrossRef
A Chitosan/Poly(ethylene oxide)‐Based Hybrid Polymer Composite Electrolyte Suitable for Solid‐State Lithium Metal Batteries
Shun Ai, Tianyi Wang, Tao Li, Yuanxin Wan, Xiaoqian Xu, Hongyan Lu, Tengfei Qu, Shaochuan Luo, Jing Jiang, Xianghua Yu, Dongshan Zhou, Liang Li
ChemistrySelect.2020; 5(10): 2878.     CrossRef
Garnet-Type Solid-State Electrolytes: Materials, Interfaces, and Batteries
Chengwei Wang, Kun Fu, Sanoop Palakkathodi Kammampata, Dennis W. McOwen, Alfred Junio Samson, Lei Zhang, Gregory T. Hitz, Adelaide M. Nolan, Eric D. Wachsman, Yifei Mo, Venkataraman Thangadurai, Liangbing Hu
Chemical Reviews.2020; 120(10): 4257.     CrossRef
Dual-Doped Cubic Garnet Solid Electrolytes with Superior Air Stability
Ljalem Hadush Abrha, Tesfaye Teka Hagos, Yosef Nikodimos, Hailemariam Kassa Bezabh, Gebregziabher Brhane Berhe, Teklay Mezgebe Hagos, Chen-Jui Huang, Wodaje Addis Tegegne, Shi-Kai Jiang, Haile Hisho Weldeyohannes, She-Huang Wu, Wei-Nien Su, Bing Joe Hwang
ACS Applied Materials & Interfaces.2020; 12(23): 25709.     CrossRef
Garnet-type Solid-state Electrolyte Li7La3Zr2O12: Crystal Structure, Element Doping and Interface Strategies for Solid-state Lithium Batteries
Sijie Guo, Yonggang Sun, Anmin Cao
Chemical Research in Chinese Universities.2020; 36(3): 329.     CrossRef
A Review on Anode Side Interface Stability Micromechanisms and Engineering for Garnet Electrolyte-based Solid-state Batteries
Kuangyu Wang, Yulong Wu, Kai Liu, Hui Wu
Chemical Research in Chinese Universities.2020; 36(3): 351.     CrossRef
Comprehensive Investigation into Garnet Electrolytes Toward Application-Oriented Solid Lithium Batteries
Mengyang Jia, Ning Zhao, Hanyu Huo, Xiangxin Guo
Electrochemical Energy Reviews.2020; 3(4): 656.     CrossRef