Recent Developments in Piezoelectric Crystals
Shujun Zhang, Fei Li, Fapeng Yu, Xiaoning Jiang, Ho-Yong Lee, Jun Luo, T. R. Shrout
J. Korean Ceram. Soc. 2018;55(5):419-439.   Published online 2018 Sep 21     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2018.55.5.12
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impact of Thickness and Poling Condition on Dielectric and Piezoelectric Properties of Pb(In 0.5 Nb 0.5 )O 3 –PbTiO 3 Ferroelectric Crystals
Junjie Xiong, Zujian Wang, Xiaoming Yang, Rongbing Su, Xifa Long, Chao He
physica status solidi (b).2022; 259(1): 2100287.     CrossRef
High Curie temperature bismuth-based piezo-/ferroelectric single crystals of complex perovskite structure: recent progress and perspectives
Zenghui Liu, Hua Wu, Jian Zhuang, Gang Niu, Nan Zhang, Wei Ren, Zuo-Guang Ye
CrystEngComm.2022; 24(2): 220.     CrossRef
Irreversible domain evolutions and formation mechanism of relaxor ferroelectric 0.91PZN-0.09PT single crystals
Jiayue Xu, Cong Luo, Xuxiang Li, Jun Qian, Hui Shen, Tian Tian, Wenbin Liu, Tomoaki Karaki, Yunfeng Ma
Applied Physics A.2022;[Epub]     CrossRef
High piezoelectricity after field cooling AC poling in temperature stable ternary single crystals manufactured by continuous-feeding Bridgman method
Cong Luo, Tomoaki Karaki, Zhuangkai Wang, Yiqin Sun, Yohachi Yamashita, Jiayue Xu
Journal of Advanced Ceramics.2022; 11(1): 57.     CrossRef
Anisotropic growth kinetics and electric properties of PZT‐5H single crystal by solid‐state crystal growth method
Honghui Wang, Song Xia, Ming Ma, Zhenrong Li
Journal of the American Ceramic Society.2022; 105(5): 3238.     CrossRef
Dielectric, Piezoelectric, and Elastic Properties of a Polar Crystal Rb4Li2TiOGe4O12
Qian Wu, Chuan Tang, Fuan Liu, Zeliang Gao, Mingjun Xia, Xutang Tao, Rukang Li
Crystal Growth & Design.2022; 22(3): 1738.     CrossRef
Recent progress on AC poling of relaxor-PbTiO3 ferroelectric single crystals: a review
Yiqin Sun, Tomoaki Karaki, Yohachi Yamashita
Japanese Journal of Applied Physics.2022; 61(SB): SB0802.     CrossRef
Enhanced transduction coefficient and thermal stability of 0.75BiFeO3-0.25BaTiO3 ceramics for high temperature piezoelectric energy harvesters applications
Binbin Tong, Jianyin Lin, Chenghui Lin, Jianguo Chen, Xingli Zou, Jinrong Cheng
Ceramics International.2022; 48(12): 16885.     CrossRef
Performance enhancement of Pb(In1/2Nb1/2)O3-PbTiO3 ferroelectric single crystals using pulse poling
Junjie Xiong, Zujian Wang, Xiaoming Yang, Rongbing Su, Wenjie Zhang, Xifa Long, Ying Liu, Chao He
Scripta Materialia.2022; 215: 114694.     CrossRef
Scaling effects in the alternating-current poling of thin PIN-PMN-PT single crystals
Hwang-Pill Kim, Haotian Wan, Xuanming Lu, Yohachi (John) Yamashita, Xiaoning Jiang
Applied Physics Letters.2022; 120(14): 142901.     CrossRef
The overpoling effect of alternating current poling on rhombohedral Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 single crystals
Haotian Wan, Chengtao Luo, Hwang-Pill Kim, Ching-Chang Chung, Wei-Yi Chang, Yohachi Yamashita, Xiaoning Jiang
Applied Physics Letters.2022; 120(19): 192901.     CrossRef
A review on piezoelectric fibers and nanowires for energy harvesting
Bilal Zaarour, Lei Zhu, Chen Huang, XiangYu Jin, Hadeel Alghafari, Jian Fang, Tong Lin
Journal of Industrial Textiles.2021; 51(2): 297.     CrossRef
Plate-like Ca3Co4O9: A novel lead-free piezoelectric material
Zongmo Shi, Shuyao Cao, Allan J.M. Araújo, Ping Zhang, Zhihao Lou, Mengjie Qin, Jie Xu, Feng Gao
Applied Surface Science.2021; 536: 147928.     CrossRef
High temperature and low voltage AC poling for 0.24Pb(In1/2Nb1/2)O3-0.46Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.30PbTiO3 piezoelectric single crystals manufactured by continuous-feeding Bridgman method
Cong Luo, Tomoaki Karaki, Yohachi (John) Yamashita, Jiayue Xu
Journal of Materiomics.2021; 7(3): 621.     CrossRef
Tailoring the tetragonal distortion to obtain high Curie temperature and large piezoelectric properties in BiFeO3-PbTiO3-BaTiO3 solid solutions
Hong Jia, Jianguo Chen
Journal of the European Ceramic Society.2021; 41(4): 2443.     CrossRef
Electro-elastic features of YBa3(PO4)3 and YbBa3(PO4)3 crystals with pure face-shear mode for acoustic wave sensor applications
Guangda Wu, Lingkai Kong, Mengdi Fan, Fapeng Yu, Chao Jiang, Xiufeng Cheng, Xian Zhao
Journal of Materiomics.2021; 7(4): 828.     CrossRef
Composition uniformity of Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 single crystals grown in 〈0 0 1〉 direction
Wenjie Zhang, Zujian Wang, Xiaoming Yang, Xifa Long, Chao He
Journal of Crystal Growth.2021; 560-561: 126061.     CrossRef
Ferroelectric fatigue and polarization hysteresis behavior of a [001]c Pb(In0.5Nb0.5)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 single crystal
Zhaojiang Chen, Haoran Shi, Lian Cui, Wenwu Cao
Journal of Materials Science.2021; 56(16): 9655.     CrossRef
Improvement of temperature-stability and piezoelectric performance of Pb(In0.5Nb0.5)O3–PbTiO3 crystals via Nd doping
Junjie Xiong, Zujian Wang, Xiaoming Yang, Rongbing Su, Xifa Long, Chao He
Ceramics International.2021; 47(14): 19575.     CrossRef
Surface temperature condition monitoring methods for aerospace turbomachinery: exploring the use of ultrasonic guided waves
Lawrence Yule, Bahareh Zaghari, Nicholas Harris, Martyn Hill
Measurement Science and Technology.2021; 32(5): 052002.     CrossRef
Dispersion Diagram of Trigonal Piezoelectric Phononic Structures with Langasite Inclusions
Edson Miranda, Clodualdo Aranas, Samuel Rodrigues, Hélio Silva, Gedeon Reis, Antônio Paiva, José Dos Santos
Crystals.2021; 11(5): 491.     CrossRef
First-principles study of the composition, cation arrangement, and local structure in high-performance Bi(Me3+)O3–PbTiO3 (Me3+ = Ga, Sc, In) ferroelectric solid solutions
Suhas Yadav, Ilya Grinberg
Journal of Applied Physics.2021; 129(17): 174101.     CrossRef
Large electromechanical strain response in BiFeO3–BaTiO3-based ceramics at elevated temperature
Salman Ali Khan, Tauseef Ahmed, Muhammad Habib, Fazli Akram, Jihee Bae, Tae Kwon Song, Dong Hwan Lim, Soon-Jong Jeong, Myong-Ho Kim, Soonil Lee
Journal of Physics and Chemistry of Solids.2021; 156: 110133.     CrossRef
Recent Advances in Transducers for Intravascular Ultrasound (IVUS) Imaging
Chang Peng, Huaiyu Wu, Seungsoo Kim, Xuming Dai, Xiaoning Jiang
Sensors.2021; 21(10): 3540.     CrossRef
UV Light Detection Using Resonance Frequency of Piezoelectric Quartz Crystal
Surajit Das, Ashok Kumar, Ajay Kumar, Jitendra Singh, Rajan Jha, Mahesh Kumar
IEEE Transactions on Electron Devices.2021; 68(6): 2791.     CrossRef
Experimental verification of mixed metal oxide-based sensor for multiple sensing application
Kiruthika Ramany, Radha Shankararajan, Kirubaveni Savarimuthu, Shyamala Venkatachalapathi, Gayathri Sivakumar, Devipriya Murali, Iyappan Gunasekaran
Materials Letters.2021; 301: 130248.     CrossRef
Growth and piezoelectric properties of large sized Ca3TaGa3Si2O14 crystals
Kainan Xiong, Sheng Wang, Xiaoniu Tu, Zhenyong Man, Yanqing Zheng, Tomoaki Karaki, Erwei Shi
CrystEngComm.2021; 23(31): 5362.     CrossRef
Optimized piezoelectric properties and temperature stability in PSN‐PMN‐PT by adjusting the phase structure and grain size
Feifei Guo, Chao Yang, Hongqiao Zhou, Shasha Dong, Pinyang Fang, Junjun Wang, Juan Du, Wei Long, Xiaojuan Li, Bin Yang, Zengzhe Xi
Journal of the American Ceramic Society.2021; 104(12): 6254.     CrossRef
Optimizing the Piezoelectric and Dielectric Properties of Pb(In1/2Nb1/2)O₃-PbTiO₃ Ferroelectric Crystals via Alternating Current Poling Waveform
Junjie Xiong, Zujian Wang, Xiaoming Yang, Xifa Long, Chao He
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control.2021; 68(8): 2775.     CrossRef
Enhanced magnetoelectric coupling in stretch-induced shear mode magnetoelectric composites
Deepak Rajaram Patil, Sung Hoon Park, Seema Patil, Ajeet Kumar, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2021; 58(6): 700.     CrossRef
Piezoelectric Based Touch Sensing for Interactive Displays—A Short Review
Ziting Liu, Zhe Fu
Materials.2021; 14(19): 5698.     CrossRef
Multiphysics Modeling and Material Selection Methods to Develop Optimal Piezoelectric Plate Actuators for Active Noise Cancellation
Dessalew Molla, Marek Płaczek, Andrzej Wróbel
Applied Sciences.2021; 11(24): 11746.     CrossRef
Study of magnetoelectric coupling in magnetoelectric laminates fabricated using 15-mode PMN-PZT single crystals
Deepak Rajaram Patil, Sung Hoon Park, G.-T. Hwang, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2021;[Epub]     CrossRef
Recent Developments on Relaxor-PbTiO3 Ferroelectric Crystals
Lkhagvasuren Baasandorj, Zibin Chen
Crystals.2021; 12(1): 56.     CrossRef
Multi-layered domain morphology in relaxor single crystals with nano-patterned composite electrode
Chengtao Luo, Wei-Yi Chang, Min Gao, Chih-Hao Chang, Jiefang Li, Dwight Viehland, Jian Tian, Xiaoning Jiang
Acta Materialia.2020; 182: 10.     CrossRef
(K,Na)NbO3-based piezoelectric single crystals: Growth methods, properties, and applications
Jurij Koruza, Hairui Liu, Marion Höfling, Mao-Hua Zhang, Philippe Veber
Journal of Materials Research.2020; 35(8): 990.     CrossRef
Magnetic-field Sensitivity of PMN-PZT/Ni Magnetoelectric Composite with Piezoelectric Single Crystal Mode Changes
Sojeong Park, Peddigari Mahesh, Jungho Ryu
JOURNAL OF SENSOR SCIENCE AND TECHNOLOGY.2020; 29(1): 45.     CrossRef
Progress in lead-free piezoelectric nanofiller materials and related composite nanogenerator devices
Yong Zhang, Hyunseung Kim, Qing Wang, Wook Jo, Angus I. Kingon, Seung-Hyun Kim, Chang Kyu Jeong
Nanoscale Advances.2020; 2(8): 3131.     CrossRef
Solid-state crystal growth of lead-free ferroelectrics
Peter Kabakov, Christopher Dean, Valsala Kurusingal, Zhenxiang Cheng, Ho-Yong Lee, Shujun Zhang
Journal of Materials Chemistry C.2020; 8(23): 7606.     CrossRef
Configurational approach to the enhancement of the dielectric properties and energy density of polyvinylidene fluoride-based polymer composites
Ki-Hyun Kim, Han-Bo Jung, Ji-Ho Lim, Sung-Yub Ji, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Journal of Physics D: Applied Physics.2020; 53(37): 375502.     CrossRef
Origin of large electric-field-induced strain in pseudo-cubic BiFeO3–BaTiO3 ceramics
Jianguo Chen, John E. Daniels, Jie Jian, Zhenxiang Cheng, Jinrong Cheng, Jianli Wang, Qinfen Gu, Shujun Zhang
Acta Materialia.2020; 197: 1.     CrossRef
A Review of Acoustic Impedance Matching Techniques for Piezoelectric Sensors and Transducers
Vivek T. Rathod
Sensors.2020; 20(14): 4051.     CrossRef
Effects of sintering temperature on structural, electrical and ferroelectric properties of La2Ti2O7 ceramics
Ravina Swami, Renuka Bokolia, K. Sreenivas
Ceramics International.2020; 46(17): 26790.     CrossRef
Ferroelectric phase transitions in multi-domain K0.9Na0.1NbO3 epitaxial thin films
Laura Bogula, Leonard von Helden, Carsten Richter, Michael Hanke, Jutta Schwarzkopf, Martin Schmidbauer
Nano Futures.2020; 4(3): 035005.     CrossRef
From Anatomy to Functional and Molecular Biomarker Imaging and Therapy: Ultrasound Is Safe, Ultrafast, Portable, and Inexpensive
Shiying Wang, John A. Hossack, Alexander L. Klibanov
Investigative Radiology.2020; 55(9): 559.     CrossRef
Enhanced electric property of relaxor ferroelectric crystals with low AC voltage high-temperature poling
Yiqin Sun, Tomoaki Karaki, Tadashi Fujii, Yohachi Yamashita
Japanese Journal of Applied Physics.2020; 59(SP): SPPD08.     CrossRef
Effect of field cooling AC poling on electrical and physical properties for Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3-based single crystals manufactured by a continuous-feeding Bridgman process
Cong Luo, Tomoaki Karaki, Yiqin Sun, Yohachi (John) Yamashita, Jiayue Xu
Japanese Journal of Applied Physics.2020; 59(SP): SPPD07.     CrossRef
Significant power enhancement of magneto-mechano-electric generators by magnetic flux concentration
Hyunseok Song, Deepak Rajaram Patil, Woon-Ha Yoon, Kwang-Ho Kim, Cheol Choi, Jong-Hyun Kim, Geon-Tae Hwang, Dae-Yong Jeong, Jungho Ryu
Energy & Environmental Science.2020; 13(11): 4238.     CrossRef
Introducing an extremely high output power and high temperature piezoelectric bimorph energy harvester technology based on the ferroelectric system Bi(Me)O3-PbTiO3
Wei-Ting Chen, Ahmet Erkan Gurdal, Safakcan Tuncdemir, Josh Gambal, Xiao-Ming Chen, Clive A. Randall
Journal of Applied Physics.2020; 128(14): 144102.     CrossRef
Electrical properties of yttrium calcium oxyborate crystal annealed at high temperature and low oxygen partial pressure
Shiwei Tian, Lili Li, Feifei Chen, Chao Jiang, Fapeng Yu, Yanlu Li, Xiulan Duan, Zhengping Wang, Shujun Zhang, Xian Zhao
Journal of Materiomics.2019; 5(3): 363.     CrossRef
High Energy Storage Properties and Electrical Field Stability of Energy Efficiency of (Pb0.89La0.11)(Zr0.70Ti0.30)0.9725O3 Relaxor Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, So Hyeon Kim, Mahesh Peddigari, Dong-Hyuk Jeong, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
Electronic Materials Letters.2019; 15(3): 323.     CrossRef
Improvement of Energy Storage Characteristics of (Ba0.7Ca0.3)TiO3 Thick Films by the Increase of Electric Breakdown Strength from Nano-Sized Grains
Ju-Seung Lee, Songhyeon Yoon, Ji-Ho Lim, Chun-Kil Park, Jungho Ryu, Dae-Yong Jeong
Korean Journal of Materials Research.2019; 29(2): 73.     CrossRef
Effects of phase composition and grain size on the piezoelectric properties of HfO2-doped barium titanate ceramics
Hong-Mei Yin, Wen-Jun Xu, Heng-Wei Zhou, Xing-Yu Zhao, Yi-Neng Huang
Journal of Materials Science.2019; 54(19): 12392.     CrossRef
Dielectric and piezoelectric properties of Pb[(Mg1/3Nb2/3)0.52(Yb1/2Nb1/2)0.15Ti0.33]O3 single-crystal rectangular plate and beam mode transducers poled by alternate current poling
Chao He, Tomoaki Karaki, Xiaoming Yang, Yohachi (John) Yamashita, Yiqin Sun, Xifa Long
Japanese Journal of Applied Physics.2019; 58(SL): SLLD06.     CrossRef
Face-shear 36-mode magnetoelectric composites with piezoelectric single crystal and Metglas laminate
Sojeong Park, Mahesh Peddigari, Geon-Tae Hwang, Woon-Ha Yoon, Ajeet Kumar, Jungho Ryu
Applied Physics Letters.2019; 115(10): 102901.     CrossRef
Alternate current poling and direct current poling for Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 single crystals
Yiqin Sun, Tomoaki Karaki, Tadashi Fujii, Yohachi Yamashita
Japanese Journal of Applied Physics.2019; 58(SL): SLLC06.     CrossRef
Temperature Dependence of Electrical Properties and Phase Transition Characteristics of [001]‐Oriented Rhombohedral Mn‐0.15PIN‐0.55PMN‐0.30PT Single Crystal
Fei Liu, Jianwei Chen, Rongfeng Zhu, Jing Zhao, Saidong Xue, Qiuxiang Du, Feifei Wang, Haosu Luo
physica status solidi (a).2019; 216(23): 1900457.     CrossRef