Effect of Mn on Dielectric and Piezoelectric Properties of 71PMN-29PT [71Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-29PbTiO3] Single Crystals and Polycrystalline Ceramics
Hyun-Taek Oh, Hyun-Jae Joo, Moon-Chan Kim, Ho-Yong Lee
J. Korean Ceram. Soc. 2018;55(2):166-173.   Published online 2018 Mar 16     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2018.55.2.04
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Origin of high comprehensive electromechanical properties of novel donor and acceptor–codoped PMN–30PT ceramics
Chunbo Zhuang, Manwen Yao, Xi Yao
Ceramics International.2024; 50(1): 1428.     CrossRef
Enhanced high-power behaviors of Mn-doped Pb (In1/2Nb1/2) O3-Pb(Mg1/3Nb2/3) O3-PbTiO3 piezoelectric crystals through combining direct and alternating current polarization
Haiping Wu, Sancan Han, Jinfeng Liu, Xiu Zhu, Jiankang Wang, Huimin Sha, Guisheng Xu
Journal of Alloys and Compounds.2024; 989: 174370.     CrossRef
Self-poling and DC poling of Mn doped Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-Pb(ZrTi)O3 single crystals grown by a solid state crystal growth process
Hiroshi Maiwa, Yushi Yamagata, Yu Xiang, Haiyang Sun, Ho-Yong Lee, Yohachi (John) Yamashita
Japanese Journal of Applied Physics.2024; 63(4): 04SP50.     CrossRef
Sm and Mn co-doped PMN-PT piezoelectric ceramics: Defect engineering strategy to achieve large d33 and high Qm
Yixiao Yang, Enwei Sun, Zhimin Xu, Huashan Zheng, Bin Yang, Rui Zhang, Wenwu Cao
Journal of Materials Science & Technology.2023; 137: 143.     CrossRef
Conformable ultrasound breast patch for deep tissue scanning and imaging
Wenya Du, Lin Zhang, Emma Suh, Dabin Lin, Colin Marcus, Lara Ozkan, Avani Ahuja, Sara Fernandez, Ikra Iftekhar Shuvo, David Sadat, Weiguo Liu, Fei Li, Anantha P. Chandrakasan, Tolga Ozmen, Canan Dagdeviren
Science Advances.2023;[Epub]     CrossRef
Low leakage current, enhanced energy storage, and fatigue endurance in room-temperature deposited (Pb0.93La0.07)(Zr0.82Ti0.18)O3 thick films
Ajeet Kumar, Geon Lee, Atul Thakre, Deepak Rajaram Patil, Guifang Han, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2023; 60(6): 979.     CrossRef
Effect of aspect ratio of piezoelectric constituents on the energy harvesting performance of magneto-mechano-electric generators
Ajeet Kumar, Sung Hoon Park, Deepak Rajaram Patil, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
Energy.2022; 239: 122078.     CrossRef
Solid-state single-crystal growth of YAG and Nd: YAG by spark plasma sintering
Iva Milisavljevic, Guangran Zhang, Yiquan Wu
Journal of Materials Science & Technology.2022; 106: 118.     CrossRef
Elimination of pyrochlore phase in high‐concentration Sm3+‐doped PMN‐PT piezoelectric ceramics by excessive MgO
Yixiao Yang, Enwei Sun, Zhimin Xu, Huashan Zheng, Bin Yang, Rui Zhang, Wenwu Cao
Journal of the American Ceramic Society.2022; 105(6): 4180.     CrossRef
High-electromechanical performance for high-power piezoelectric applications: Fundamental, progress, and perspective
Liang Chen, Hui Liu, He Qi, Jun Chen
Progress in Materials Science.2022; 127: 100944.     CrossRef
Energy Harvesting from Fluid Flow Using Piezoelectric Materials: A Review
Areeba Naqvi, Ahsan Ali, Wael A. Altabey, Sallam A. Kouritem
Energies.2022; 15(19): 7424.     CrossRef
Achieving Giant Piezoelectricity and High Property Uniformity Simultaneously in a Relaxor Ferroelectric Crystal through Rare‐Earth Element Doping
Yangbin Liu, Qian Li, Liao Qiao, Zhuo Xu, Fei Li
Advanced Science.2022;[Epub]     CrossRef
In situ total strain measurements revealing the strain mechanism of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3PbTiO3 single crystals
Hwang-Pill Kim, Geon-Ju Lee, Jae-Hyeon Cho, Woo-Seok Kang, Sang-Goo Lee, Ho-Yong Lee, Wook Jo
Journal of Materiomics.2021; 7(4): 693.     CrossRef
Induced slim ferroelectric hysteresis loops and enhanced energy-storage properties of Mn-doped (Pb0·93La0.07)(Zr0·82Ti0.18)O3 anti-ferroelectric thick films by aerosol deposition
Ajeet Kumar, Geon Lee, Yeon Gyeong Chae, Atul Thakre, Han Seung Choi, Ga Hyeon Nam, Jungho Ryu
Ceramics International.2021; 47(22): 31590.     CrossRef
High performance of polycrystalline piezoelectric ceramic-based magneto-mechano-electric energy generators
Atul Thakre, Seungah Lee, Deepak Rajaram Patil, Mahesh Peddigari, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
Journal of Asian Ceramic Societies.2021; 9(3): 1290.     CrossRef
Enhancement of pyroelectricity in Mn-doped (011) 71Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–6PbZrO3–23PbTiO3 single crystals
Atul Thakre, Seunguk Mun, Panithan Sriboriboon, Shashank Priya, Yunseok Kim, Jungho Ryu
Applied Physics Letters.2021;[Epub]     CrossRef
Giant Grain Growth in (K,Na)NbO3 Ceramics
Seonhwa Park, Jung Woo Lee, Kyung-Hoon Cho, Yuho Min, Cheol-Woo Ahn
Ceramist.2021; 24(3): 286.     CrossRef
Grain Growth Control of Dielectric and Magnetic Ceramics
Kyoung-Seok Moon
Ceramist.2021; 24(3): 260.     CrossRef
A Piezoelectric Mn-Doped PMN-PT/Metglas Magnetoelectric Gyrator: Enhanced Power Efficiency at Reduced Size
Xin Zhuang, Min Gao, Xiao Tang, Chung-Ming Leung, Junran Xu, Gopalan Srinivasan, Jiefang Li, Haosu S. Luo, Dwight Viehland
IEEE Sensors Journal.2020; 20(2): 752.     CrossRef
Current status of solid-state single crystal growth
Iva Milisavljevic, Yiquan Wu
BMC Materials.2020;[Epub]     CrossRef
Magnetic-field Sensitivity of PMN-PZT/Ni Magnetoelectric Composite with Piezoelectric Single Crystal Mode Changes
Sojeong Park, Peddigari Mahesh, Jungho Ryu
JOURNAL OF SENSOR SCIENCE AND TECHNOLOGY.2020; 29(1): 45.     CrossRef
A Magneto-Mechano-Electric Generator Based on Lead-Free Single-Crystal Fibers for Robust Scavenging of Ambient Magnetic Energy
Sung Hoon Park, Ajeet Kumar, J. Kaarthik, Venkateswarlu Annapureddy, Jungho Ryu
Electronic Materials Letters.2020; 16(4): 369.     CrossRef
Solid-state crystal growth of lead-free ferroelectrics
Peter Kabakov, Christopher Dean, Valsala Kurusingal, Zhenxiang Cheng, Ho-Yong Lee, Shujun Zhang
Journal of Materials Chemistry C.2020; 8(23): 7606.     CrossRef
Piezoelectric and pyroelectric properties of Mn-doped 0.36Pb(In1/2Nb1/2)O3–0.36Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.28PbTiO3 ceramics
Xiaoli Huang, Yanxue Tang, Feifei Wang, Xiangyong Zhao, Zhihua Duan, Tao Wang, Qiuxiang Du, Jiasheng Wang, Xingtong Zhou, Wangzhou Shi
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2020; 31(17): 14426.     CrossRef
Y3+ doped 0.64PMN-0.36PT ceramic for energy scavenging applications: Excellent piezo-/ferro-response with the investigations of true-remanent polarization and resistive leakage
Abid Hussain, Nidhi Sinha, Sahil Goel, Abhilash J. Joseph, Binay Kumar
Journal of Alloys and Compounds.2019; 790: 274.     CrossRef
Dielectric, Ferroelectric, Energy Storage, and Pyroelectric Properties of Mn-Doped (Pb0.93La0.07)(Zr0.82Ti0.18)O3 Anti-Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, Jang Yuel Yoon, Atul Thakre, Mahesh Peddigari, Dae-Yong Jeong, Young-Min Kong, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2019; 56(4): 412.     CrossRef
Face-shear 36-mode magnetoelectric composites with piezoelectric single crystal and Metglas laminate
Sojeong Park, Mahesh Peddigari, Geon-Tae Hwang, Woon-Ha Yoon, Ajeet Kumar, Jungho Ryu
Applied Physics Letters.2019;[Epub]     CrossRef