A Review of Graphene Plasmons and its Combination with Metasurface
Chuanbao Liu, Yang Bai, Ji Zhou, Qian Zhao, Lijie Qiao
J. Korean Ceram. Soc. 2017;54(5):349-365.   Published online 2017 Sep 29     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2017.54.5.10
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Recent Advances in Terahertz Photonic Technologies Based on Graphene and Their Applications
Tianjing Guo, Christos Argyropoulos
Advanced Photonics Research.2021; 2(6): 2000168.     CrossRef
Plasmon Resonances of Graphene-Dielectric-Metal Structures Calculated by the Method of Recurrence Relations
Gerardo Gonzalez de la Cruz, Maurice Oliva-Leyva
Plasmonics.2021;[Epub]     CrossRef
Artificial Metaphotonics Born Naturally in Two Dimensions
Zhigao Dai, Guangwei Hu, Qingdong Ou, Lei Zhang, Fengnian Xia, Francisco J. Garcia-Vidal, Cheng-Wei Qiu, Qiaoliang Bao
Chemical Reviews.2020; 120(13): 6197.     CrossRef
Terahertz plasmonic nanotrapping with graphene coaxial apertures
Zhonglei Shen, Matthew Becton, Donghai Han, Xiangdong Fang, Xianqiao Wang, Liuyang Zhang, Xuefeng Chen
Physical Review A.2020;[Epub]     CrossRef
Phosphorus Doping of Si Nanosheets by Spin-on Dopant Proximity
Jeen Moon Yang, Jaejun Lee, Tae-Eon Park, Dongjea Seo, Jeong Min Park, Sangwon Park, Jukwan Na, Juyoung Kwon, Hyo-Jung Lee, Jaehyun Ryu, Heon-Jin Choi
Electronic Materials Letters.2019; 15(2): 208.     CrossRef
Bulk and surface plasmons in graphene finite superlattices
G. Gonzalez de la Cruz
Superlattices and Microstructures.2019; 125: 315.     CrossRef
Recent Progress on Graphene-Functionalized Metasurfaces for Tunable Phase and Polarization Control
Jierong Cheng, Fei Fan, Shengjiang Chang
Nanomaterials.2019; 9(3): 398.     CrossRef
Tunable optical meta-surface using graphene-coated spherical nanoparticles
Shiva Hayati Raad, Zahra Atlasbaf
AIP Advances.2019; 9(7): 075224.     CrossRef
Fabrication of a semi-transparent flexible humidity sensor using kinetically sprayed cupric oxide film
Hyungsub Kim, Soobin Park, Yunchan Park, Dahyun Choi, Bongyoung Yoo, Caroline Sunyong Lee
Sensors and Actuators B: Chemical.2018; 274: 331.     CrossRef