Effects of Glass Frit Size on the Sintering Behavior of Cu Termination Paste in MLCC
Kyu-Ha Lee, Byung-Jun Jeon, Chang-Hoon Kim, Young-Geun Kwon, Myung-Jun Park, Hyun-Hee Gu, Ji-Won Uhm, Young-Tae Kim, Kang-Heon Hur
J. Korean Ceram. Soc. 2009;46(2):175     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2009.46.2.175
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Preparation of B2O3-ZnO-SiO2 Glass and Sintering Densification of Copper Terminal Electrode Applied in Multilayer Ceramic Capacitors
Yi Yue, Hong Li, Xiuhua Cao, Xuehui Zhang, Jun Huang, Xuye Huang, Yongqiang Zhang, Ruipeng Xu, Dehua Xiong
Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed..2023; 38(5): 960.     CrossRef
Effect of properties and crystallization behavior of BaO–ZnO–B2O3–SiO2 glass on the electrical conductivity of Cu paste
Yijing Chen, Jiacheng Li, Qi Jiang, Ao Li, Jia Yu, Huidan Zeng
Journal of the American Ceramic Society.2022; 105(9): 5687.     CrossRef
Ultrasonic spray pyrolysis for air-stable copper particles and their conductive films
Dae Soo Jung, Hye Young Koo, Sung Eun Wang, Seung Bin Park, Yun Chan Kang
Acta Materialia.2021; 206: 116569.     CrossRef
Characteristics of ZnO–B2O3–SiO2–CaO glass frits prepared by spray pyrolysis as inorganic binder for Cu electrode
Young Jun Hong, Dae Soo Jung, Hye Young Koo, Jung Hyun Kim, You Na Ko, Yun Chan Kang
Journal of Alloys and Compounds.2011; 509(31): 8077.     CrossRef