Millimeter-wave Dielectric Ceramics of Alumina and Forsterite with High Quality factor and Low Dielectric Constant
Hitoshi Ohasto, Tsutomu Tsunooka, Minato Ando, Yoshihiro Ohishi, Yasuharu Miyauchi, Ken ichi Kakimoto
J. Korean Ceram. Soc. 2003;40(4):350     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2003.40.4.350
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ultra low loss (Mg 1 − x Ca x ) 2 SiO 4 dielectric ceramics (x = 0 to 0.15) for millimeter wave applications
Iqra Hameed, Lei Li, Xiao Qiang Liu, Xiang Ming Chen
Journal of the American Ceramic Society.2022; 105(3): 2010.     CrossRef
Crystallization kinetic and dielectric properties of CaO–MgO–Al2O3–SiO2 glass/Al2O3 composites
Weiping Gong, Zhihong Luo, Yanzhi Liu
International Journal of Materials Research.2022; 113(5): 520.     CrossRef
Lattice dynamics and terahertz response of microwave dielectrics: A case study of Al-doped Ca0.6Sm0.27TiO3 ceramics
Weijia Guo, Zhiyu Ma, Yugu Chen, Yutian Lu, Zhenxing Yue
Journal of the European Ceramic Society.2022;[Epub]     CrossRef
Rattling effects on microwave dielectric properties of Ca3TiBGe3O12 (B = Mg, Zn) garnets
Yang Yang, Yifan Zhai, Huaicheng Xiang, Jie Li, Ying Tang, Liang Fang
Journal of the European Ceramic Society.2022; 42(11): 4566.     CrossRef
Phase evolution and dielectric properties of La2O3–B2O3–ZnO glass-ceramics/Al2O3 composites for LTCC substrates at high frequencies
Xingyu Chen, Fenglin Wang, Yeqing Guan, Xuelian Zhu, Jiawen Shi, Haijun Mao, Wei Li, Weijun Zhang
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2022; 33(15): 12436.     CrossRef
Microwave dielectric properties of a low firing and temperature stable lithium magnesium tungstate (Li4MgWO6) ceramic with a rock-salt variant structure
Xing Zhang, Zixuan Fang, Yinghao Jiang, Mingxia Wang, Stephen Gee, Lei Zhou, Hongyu Yang, Feng Si, Peng Zhao, Zhe Xiong, Shuren Zhang, Bin Tang
Journal of the European Ceramic Society.2021; 41(16): 171.     CrossRef
Structural Characteristics and Microwave Dielectric Properties of CaW1−x(Mo1/2Te1/2)xO4 (0.01 ≤ x ≤ 0.17) Ceramics with (Mo1/2Te1/2)6+ Substitution
Eung Soo Kim, Joo Hyeon Kim
Electronic Materials Letters.2020; 16(6): 531.     CrossRef
Synthesis and microwave dielectric properties of CaMg2Si3O9 ceramics
Yan Gao, Yong Zheng, Xuepeng Lu, Zuowei Dong, Zheng Ke
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2020; 31(23): 21583.     CrossRef
Microwave Dielectric Properties of (Ba1−xNax)(Mg0.5−2xY2xW0.5−xTax)O3 Ceramics
Chang-Bae Hong, Shin Kim, Sun-Ho Kwon, Sang-Ok Yoon
Journal of the Korean Ceramic Society.2019; 56(4): 399.     CrossRef
Microwave dielectric properties of cold sintered Al2O3-NaCl composite
I.J. Induja, M.T. Sebastian
Materials Letters.2018; 211: 55.     CrossRef
Novel Low-Permittivity (Mg1−xCux)2SiO4 Microwave Dielectric Ceramics
Chengxi Hu, Yuan Liu, Wujun Wang, Bo Yang
Advances in Materials Science and Engineering.2018; 2018: 1.     CrossRef
Synthesis and characterization of borosilicate glass/β-spodumene/Al2O3 composites with low CTE value for LTCC applications
Fenglin Wang, Xingyu Chen, Weijun Zhang, Haijun Mao
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2018; 29(11): 9038.     CrossRef
Phase Composition, Crystallite Size and Physical Properties of B2O3-added Forsterite Nano-ceramics
S Pratapa, A Chairunnisa, U Nurbaiti, W D Handoko
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.2018; 350: 012002.     CrossRef
High Quality Factor, Ultralow Sintering Temperature Li6B4O9 Microwave Dielectric Ceramics with Ultralow Density for Antenna Substrates
Di Zhou, Li-Xia Pang, Da-Wei Wang, Ze-Ming Qi, Ian M. Reaney
ACS Sustainable Chemistry & Engineering.2018; 6(8): 11138.     CrossRef
Switching microwave dielectric resonators from a high-Q on state to an off state using low-field electron paramagnetic resonance transitions
Justin Gonzales, Chen Zhang, Siddhesh G. Gajare, N. Newman
Applied Physics Letters.2018; 113(5): 052903.     CrossRef
Synthesis and characterization of high-density B 2 O 3 -added forsterite ceramics
Suminar Pratapa, Wahyu Dwi Handoko, Upik Nurbaiti, Mashuri
Ceramics International.2017; 43(9): 7172.     CrossRef
Microwave dielectric properties of Na 2x Ba 1-x Li 2 Ti 6 O 14 ceramics and their chemical compatibility with silver
Huaicheng Xiang, Liang Fang, Minyu Xu, Ying Tang, Chunchun Li
Materials Chemistry and Physics.2017; 195: 275.     CrossRef
Correlation between dielectric loss, microstructures and phase structures in a novel Mg n+1 Ti n O 3n+1 microwave ceramic system
Fei Liu, Jingjing Qu, Changlai Yuan, Xianpei Huang, Guohua Chen, Dianhui Wang
Materials Chemistry and Physics.2017; 198: 35.     CrossRef
Methods for designing all-dielectric frequency selective surface via dielectric materials
Liyang Li, Jun Wang, Jiafu Wang, Hua Ma, Mingbao Yan, Mingde Feng, Hongliang Du, Jieqiu Zhang, Shaobo Qu
physica status solidi (a).2017; 214(10): 1700168.     CrossRef
Novel low-temperature sintering ceramic substrate based on indialite/cordierite glass ceramics
Jobin Varghese, Timo Vahera, Hitoshi Ohsato, Makoto Iwata, Heli Jantunen
Japanese Journal of Applied Physics.2017; 56(10S): 10PE01.     CrossRef
High permittivity and low loss microwave dielectrics suitable for 5G resonators and low temperature co-fired ceramic architecture
Di Zhou, Li-Xia Pang, Da-Wei Wang, Chun Li, Biao-Bing Jin, Ian M. Reaney
J. Mater. Chem. C.2017; 5(38): 10094.     CrossRef
Ba9Y2Si6O24: A new silicate dielectric ceramic for microwave communication application
Jinsheng Wei, Zhihong Xu, Peng Liu, Weitao Su, Huixing Lin, Peng Zheng, Junming Xu, Kaixin Song, Huibin Qin
Materials Letters.2016; 178: 144.     CrossRef
Effects of La2O3on Crystallization, Microstructure, and Properties of MgO-Al2O3-SiO2-TiO2-La2O3Glass-ceramics
Hui-Juan Wang, Bo-Tao Li, Hui-Xing Lin, Wei Chen, Lan Luo
International Journal of Applied Glass Science.2016; 7(1): 80.     CrossRef
Effects of La/Ce Ratio on Coloring and Crystallization of MgO-Al2 O3 -SiO2 -TiO2 -CeO2 -La2 O3 Glasses
Hui-Juan Wang, Bo-Tao Li, Hui-Xing Lin, Wei Chen, Lan Luo
International Journal of Applied Glass Science.2016; 7(3): 310.     CrossRef
Effects of structural characteristics on microwave dielectric properties of MgTi 1-x (Mg 1/3 B 2/3 ) x O 3 (B = Nb, Ta)
Hyun Jin Jo, Eung Soo Kim
Journal of the European Ceramic Society.2016; 36(6): 1399.     CrossRef
Phase Separation, Crystallization, and Microwave Dielectric Properties of MgO-Al2 O3 -SiO2 -TiO2 -La2 O3 Glass-Ceramic
Hui-Juan Wang, Bo-Tao Li, Hui-Xing Lin, Lan Luo
International Journal of Applied Glass Science.2016; 7(3): 328.     CrossRef
B2O3-modified fused silica microwave dielectric materials with ultra-low dielectric constant
Lei Li, Cong Hui Liu, Jun Yao Zhu, Xiang Ming Chen
Journal of the European Ceramic Society.2015; 35(6): 1799.     CrossRef
Effect of two-step sintering on the microwave dielectric properties of Zn1.8SiO3.8 ceramics
Young Jun Eoh, Hong Jun Ahn, Eung Soo Kim
Ceramics International.2015; 41: S544.     CrossRef
Structural evolution, low-firing characteristic and microwave dielectric properties of magnesium and sodium vanadate ceramic
Jianzhang Gong, Huanfu Zhou, Fen He, Xiuli Chen, Jie Chen, Liang Fang
Ceramics International.2015; 41(9): 11125.     CrossRef
Low-temperature sintering of silica–boric acid-doped willemite and microwave dielectric properties
Minato Ando, Hitoshi Ohsato, Daisuke Igimi, Yutaka Higashida, Akinori Kan, Sadahiko Suzuki, Yoshitoyo Yasufuku, Isao Kagomiya
Japanese Journal of Applied Physics.2015; 54(10S): 10NE03.     CrossRef
A novel thermally stable low-firing LiMg4V3O12 ceramic: Sintering characteristic, crystal structure and microwave dielectric properties
Huanfu Zhou, Fen He, Xiuli Chen, Jie Chen, Liang Fang, Wei Wang, Yanbing Miao
Ceramics International.2014; 40(4): 6335.     CrossRef
Microwave Dielectric Properties of Fused Silica Prepared by Different Approaches
Lei Li, Yong Fang, Qing Xiao, Yong Jun Wu, Nan Wang, Xiang Ming Chen
International Journal of Applied Ceramic Technology.2014; 11(1): 193.     CrossRef
Series of thermally stable Li1+2x Mg4−x V3O12 ceramics: low temperature sintering characteristic, crystal structure and microwave dielectric properties
Huanfu Zhou, Fen He, Xiuli Chen, Jie Chen, Liang Fang
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2014; 25(3): 1480.     CrossRef
Preparation and microwave dielectric properties of Li(Mg1–xCox)PO4 ceramics for low-temperature cofired ceramic applications
Z.W. Dong, Y. Zheng, P. Cheng, X.P. Lv, W.Y. Zhang, W. Zhou, W.H. Xiong
Ceramics International.2014; 40(9): 14865.     CrossRef
Influence of sintering temperature on dielectric properties and crystal structure of corundum-structured Mg4Ta2O9 ceramics at microwave frequencies
Q.J. Mei, C.Y. Li, J.D. Guo, S.X. Huang, X.H. Zhang, H.T. Wu
Ceramics International.2013; 39(8): 9145.     CrossRef
Improvements in the Sintering Behavior and Microwave Dielectric Properties of Geikielite-Type MgTiO3 Ceramics
H. T. Wu, Y. S. Jiang, Y. J. Cui, X. H. Zhang, X. Jia, Y. L. Yue
Journal of Electronic Materials.2013; 42(3): 445.     CrossRef
Research & Developments for Millimeter-Wave Dielectric Forsterite with Low Dielectric Constant, HighQ, and Zero Temperature Coefficient of Resonant Frequency
Tsutomu Tsunooka, Minato Ando, Sadahiko Suzuki, Yoshitoyo Yasufuku, Hitoshi Ohsato
Japanese Journal of Applied Physics.2013; 52(9S1): 09KH02.     CrossRef
Fabrication of nanopowders by high energy ball milling and low temperature sintering of Mg2SiO4 microwave dielectrics
Lin Cheng, Peng Liu, XiaoMing Chen, WenCheng Niu, GuoGuang Yao, Cheng Liu, XiaoGang Zhao, Qian Liu, HuaiWu Zhang
Journal of Alloys and Compounds.2012; 513: 373.     CrossRef
Comparison for the crystal structure, synthesis and microwave dielectric properties of alkaline earth orthophosphates
Teng Guo, WenJun Wu, YiLin Wang, YongXiang Li
Materials Chemistry and Physics.2012; 134(1): 503.     CrossRef
Effects of Zn/Mg Ratio on the Microstructure and Microwave Dielectric Properties of (Zn1−x Mg x )2SiO4 Ceramics
Lingxia Li, Yucui Wang, Wangsuo Xia, Xiaowei He, Ping Zhang
Journal of Electronic Materials.2012; 41(4): 684.     CrossRef
Fabrication Conditions of Diopside for Millimeterwave Dielectrics
Hitoshi Ohsato, Mio Terada, Keizou Kawamura
Japanese Journal of Applied Physics.2012; 51(9S1): 09LF02.     CrossRef
Preparation and microwave dielectric properties of cristobalite ceramics
Yong Fang, Lei Li, Qing Xiao, Xiang Ming Chen
Ceramics International.2012; 38(6): 4511.     CrossRef
Microstructure and microwave dielectric properties of (Zn1−x Mg x )2SiO4 ceramics
Bo Li, Ying Yuan, Shuren Zhang, Hongmei Jiang
Bulletin of Materials Science.2011; 34(4): 921.     CrossRef
Low Temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of B2O3-added LiAlSiO4 Ceramics
Sang-Hyo Kweon, Mi-Ri Joung, Jin-Seong Kim, Bo-Yun Kim, Sahn Nahm, Jong-Hoo Paik, Young-Sik Kim, Tae-Hyun Sung
Journal of the American Ceramic Society.2011; 94(7): 1995.     CrossRef
Liquid phase deposition process to deposit TiO2 in the porous Mg2SiO4 ceramics
Isao KAGOMIYA, Joshi SUGIHARA, Ken-ichi KAKIMOTO, Hitoshi OHSATO
Journal of the Ceramic Society of Japan.2010; 118(1380): 731.     CrossRef
Effect of Sr/P Ratio on the Microwave Dielectric Properties of Sr2P2O7Ceramics
Teng Guo, Yongxiang Li, Yilin Wang, Wenjun Wu
Ferroelectrics.2010; 407(1): 84.     CrossRef
Microstructure and Microwave Dielectric Properties of the Li2CO3-Added Sr2V2O7 Ceramics
Mi-Ri Joung, Jin-Seong Kim, Myung-Eun Song, Sahn Nahm, Jong-Hoo Paik
Journal of the American Ceramic Society.2010; 93(8): 2132.     CrossRef
Mg2SiO4–TiO2 composite ceramics prepared using a liquid phase deposition process
I. Kagomiya, J. Sugihara, K. Kakimoto, H. Ohsato
Journal of Electroceramics.2009; 22(1-3): 327.     CrossRef
The Improvement of Microwave Dielectric Properties on Al2O3Ceramics
Yasuharu Miyauchi, Isao Kagomiya, Yoshihiro Ohishi, Hitoshi Ohsato
Ferroelectrics.2009; 387(1): 46.     CrossRef
Effects of MCAS glass additives on dielectric properties of Al2O3–TiO2 ceramics
Ying Dai, Teng Guo, Xinmei Pei, Wen Chen
Materials Science and Engineering: A.2008; 475(1-2): 76.     CrossRef
Low loss dielectric materials for LTCC applications: a review
M. T. Sebastian, H. Jantunen
International Materials Reviews.2008; 53(2): 57.     CrossRef
Microstructures and Microwave Dielectric Properties on Annealed Al2O3-TiO2 Composite Ceramics
Yasuharu Miyauchi, Isao Kagomiya, Yukihiro Shimizu, Hitoshi Ohsato
Key Engineering Materials.2008; 388: 251.     CrossRef
Quality Factor of Forsterite for Ultrahigh Frequency Dielectrics Depending on Synthesis Process
Minato Ando, Hitoshi Ohsato, Isao Kagomiya, Tsutomu Tsunooka
Japanese Journal of Applied Physics.2008; 47(9): 7729.     CrossRef
Low-Temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of the Zn2SiO4Ceramics
Jin-Seong Kim, Ngoc-Huan Nguyen, Jong-Bong Lim, Dong-Soo Paik, Sahn Nahm, Jong-Hoo Paik, Jong-Hee Kim, Hwack-Joo Lee
Journal of the American Ceramic Society.2008; 91(2): 671.     CrossRef
Relationship between crystal structure and microwave dielectric properties of melilite-type ceramic
Atsushi Yokoi, Hirotaka Ogawa, Akinori Kan, Yoshifumi Nakamura
Journal of the European Ceramic Society.2007; 27(8-9): 2989.     CrossRef
Synthesis and Crystal Structure–Microwave Dielectric Property Relations in Sn-Substituted Ca3(Zr1-xSnx)Si2O9Solid Solutions with Cuspidine Structure
Akinori Kan, Hirotaka Ogawa, Hitoshi Ohsato
Japanese Journal of Applied Physics.2007; 46(10B): 7108.     CrossRef
Synthesis of High-Quality Forsterite
Minato Ando, Kenji Himura, Tsutomu Tsunooka, Isao Kagomiya, Hitoshi Ohsato
Japanese Journal of Applied Physics.2007; 46(10B): 7112.     CrossRef
Effect of Zn/Si Ratio on the Microstructural and Microwave Dielectric Properties of Zn2SiO4Ceramics
Ngoc-Huan Nguyen, Jong-Bong Lim, Sahn Nahm, Jong-Hoo Paik, Jong-Hee Kim
Journal of the American Ceramic Society.2007; 90(10): 3127.     CrossRef
Microwave dielectric properties of Re3Ga5O12 (Re: Nd, Sm, Eu, Dy and Yb) ceramics and effect of TiO2 on the microwave dielectric properties of Sm3Ga5O12 ceramics
Jae Chul Kim, Min-Han Kim, Sahn Nahm, Jong-Hoo Paik, Jong-Hee Kim, Hwack-Joo Lee
Journal of the European Ceramic Society.2007; 27(8-9): 2865.     CrossRef
Influence of TiO2 Particle Sizes on the Sintering and Annealing of Al2O3-TiO2 Microwave Dielectric Ceramics
Yasuharu MIYAUCHI, Isao KAGOMIYA, Yukihiro SHIMIZU, Hitoshi OHSATO
Journal of the Ceramic Society of Japan.2007; 115(1347): 797.     CrossRef
Synthesis and Microwave Dielectric Properties of Re3Ga5O12(Re: Nd, Sm, Eu, Dy, Yb, and Y) Ceramics
Jae Chul Kim, Min-Han Kim, Jong-Bong Lim, Sahn Nahm, Jong-Hoo Paik, Jong-Hee Kim
Journal of the American Ceramic Society.2007; 90(2): 641.     CrossRef
Forsterite ceramics for millimeterwave dielectrics
Hitoshi Ohsato, Tsutomu Tsunooka, Tomonori Sugiyama, Ken-ichi Kakimoto, Hirotaka Ogawa
Journal of Electroceramics.2006; 17(2-4): 445.     CrossRef
Characterization and dielectric behavior of willemite and TiO2-doped willemite ceramics at millimeter-wave frequency
Yiping Guo, Hitoshi Ohsato, Ken-ichi Kakimoto
Journal of the European Ceramic Society.2006; 26(10-11): 1827.     CrossRef
Improvement of the dielectric properties of rutile-doped Al2O3 ceramics by annealing treatment
Yasuharu Miyauchi, Yoshihiro Ohishi, Sinya Miyake, Hitoshi Ohsato
Journal of the European Ceramic Society.2006; 26(10-11): 2093.     CrossRef
Microwave dielectric properties of forsterite-based solid solutions
Tomonori Sugiyama, Tsutomu Tsunooka, Ken-ichi Kakimoto, Hitoshi Ohsato
Journal of the European Ceramic Society.2006; 26(10-11): 2097.     CrossRef
(1-x)MgAl2O4-xTiO2 dielectrics for microwave and millimeter wave applications
K.P. Surendran, P.V. Bijumon, P. Mohanan, M.T. Sebastian
Applied Physics A.2005; 81(4): 823.     CrossRef
Microwave Dielectric Properties of Al2O3-TiO2Improved by Addition of ZnO
Yoshihiro Ohishi, Yasuharu Miyauchi, Ken-Ichi Kakimoto, Hitoshi Ohsato
Ferroelectrics.2005; 327(1): 27.     CrossRef
Research and Development of Microwave Dielectric Ceramics for Wireless Communications
Hitoshi OHSATO
Journal of the Ceramic Society of Japan.2005; 113(1323): 703.     CrossRef
The Particle Size Effect of Filler on Sintering Characteristics in Glass-Ceramics
Yasuharu Miyauchi, Tomohiro Arashi
Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy.2005; 52(4): 271.     CrossRef
Microwave Materials with High Q and Low Dielectric Constant for Wireless Communications.
Hitoshi Ohsato
MRS Proceedings.2004;[Epub]     CrossRef