A Volatile Organic Compound Sensor Using Porous Co3O4 Spheres
Tae-Hyung Kim, Ji-Wook Yoon, Jong-Heun Lee
J. Korean Ceram. Soc. 2016;53(2):134-138.   Published online 2016 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2016.53.2.134
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Review on Metal Oxide Semiconductor-Based Chemo-Resistive Ethylene Sensors for Agricultural Applications
Kongcan Hu, Yahan Cai, Ziru Wang, Zhengwei Zhang, Jieyu Xian, Cheng Zhang
Chemosensors.2024; 12(1): 13.     CrossRef
Highly-enhanced toluene gas-sensing behavior of high-valent metal-cations doped Co3O4 nanostructures derived from ZIF-67 MOF
Z.J. Lu, J.H. Yue, J.C. Xu, B. Hong, J. Li, Y.X. Zeng, X.L. Peng, H.W. Chen, X.Q. Wang
Chemical Physics.2024; 581: 112266.     CrossRef
Highly Sensitive H2 Sensors Based on Co3O4/PEI-CNTs at Room Temperature
Laixu Gao, Songquan Li, Xiaoxue Xu, Changwei Zou, Guo Zhang, Zhi Li Xiao
Journal of Nanomaterials.2022; 2022: 1.     CrossRef
Enhancing Gas Response Characteristics of Mixed Metal Oxide Gas Sensors
Chandran Balamurugan, Sun-Ju Song, Ho-Sung Kim
Journal of the Korean Ceramic Society.2018; 55(1): 1.     CrossRef
Au@NiO core-shell nanoparticles as a p-type gas sensor: Novel synthesis, characterization, and their gas sensing properties with sensing mechanism
Sanjit Manohar Majhi, Gautam Kumar Naik, Hu-Jun Lee, Ho-Geun Song, Cheul-Ro Lee, In-Hwan Lee, Yeon-Tae Yu
Sensors and Actuators B: Chemical.2018; 268: 223.     CrossRef
Highly Sensitive and Selective Ethanol Sensors Using Magnesium doped Indium Oxide Hollow Spheres
Young-Moo Jo, Chul-Soon Lee, Rui Wang, Joon-Shik Park, Jong-Heun Lee
Journal of the Korean Ceramic Society.2017; 54(4): 303.     CrossRef
Mesoporous cobalto-cobaltic oxide modified glassy carbon electrode for simultaneous detection of hydroquinone and catechol
Shiqiang Cui, Li Li, Yaping Ding, Jiangjiang Zhang
Journal of Electroanalytical Chemistry.2016; 782: 225.     CrossRef